• தகவல் தொழில்நுட்ப வளங்கள் அபிவிருத்தி அதிகார சபை

    வரவேற்கிறோம்

எங்கள் சேவைகள்

மரியாதைக்குரிய கவர்னர்

சீதா அரம்பேபோலா

பிரதான செயலாளர்

பிரதீப் யஸரத்ன

கல்வி அமைச்சின் செயலகம்

எஸ்.விஜயபண்டு

தலைவர்

சனத் வத்தேகேதரா

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

எங்களை கண்டுபிடி

© Copyright 2019 - Information Resource Development Authority | Last Modified Time : Nov 26, 2019 @ 4:14 am